Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

PENSIA ANTICIPATĂ - fără penalizarea cuantumului drepturilor de pensie

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege , pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.
Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii ( anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).
Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.
Exemplu pentru femeie născută în februarie 1962:
 1. Vârsta standard de pensionare este 62 ani și 2 luni, iar stagiul complet de cotizare de 32 ani și 6 luni.
 2. Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani rezultă că, începând cu împlinirea vârstei de 57 de ani și 2 luni, persoana în cauză va putea solicita pensia anticipată, însă doar dacă la momentul solicitarii, va face dovada realizării unui stagiu de cotizare de cel puţin 40 ani și 6 luni (32 ani și 6 luni/stagiul complet de cotizare prevăzut de lege + 8 ani).

Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la această categorie de pensie NU nu se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte normative cu caracter special.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate NU se iau în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare în care asiguratul:

 1. a beneficiat de pensie de invaliditate;
 2. a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 3. a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

Perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare realizat.

Stabilirea pensiei anticipate

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depune de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a persoanei îndreptățite la acordarea pensiei, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. Pensia anticipată se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat, după caz (vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) și art. 105 alin. (2) din lege).

Modalităţi de plată a drepturilor de pensie anticipată

Drepturile de pensie se plătesc lunar, în funcţie de opţiunea pensionarului:
 1. prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare realizate anterior înscrierii la pensie, dar care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia,
 2. în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia
Noile drepturi recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.
Documente necesare:
 1. cerere de recalculare;
 2. talon de pensie;
 3. actul de identitate al solicitantului(BI/CI)
 4. adeverințe pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 și nevalorificate la stabilirea drepturilor inițiale.

Stagiile de cotizare realizate după data acordării drepturilor de pensie anticipată, în condiţiile suspendării, după caz, a plăţii acestora, se valorifică doar la momentul trecerii la pensia pentru limită de vârstă(vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) și art. 105 alin. (2) din lege).

Revizuirea pensiei anticipate se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi /sau plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe.
Suspendarea plăţii pensiei anticipate se face începând cu luna următoare celei în care:
 1. pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat;
 2. pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate, realizează venituri lunare:
  1. în baza unui contract individual de muncă;
  2. în baza unui raport de serviciu;
  3. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.
 3. la cererea pensionarului.

Încetarea plăţii pensiei anticipate

Plata pensiei anticipate încetează începând cu luna următoare celei în care:
 1. pensionarul a decedat;
 2. pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia.

Reluarea plăţii pensiei anticipate se face la cerere

 1. începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
 2. începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile;
 3. de la data suspendării la cerere, numai dacă, între data suspendării şi data reluării plăţii nu a intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plăţii, cu respectarea termenului general de prescripție.
Retragerea cererii de pensionare şi anularea deciziei de pensie anticipată
Cererea privind acordarea drepturilor de pensie poate fi retrasă de persoana care a depus-o, oricând până la emiterea deciziei de pensie. Decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI ANTICIPATE

 1. Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată - (Anexa nr. 6 la norme);
 2. Carnetul de muncă - (original);
 3. Carnetul de muncă pentru membrii CAP - (original);
 4. Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori - (original);
 5. alte Acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 6. Actele de stare civilă Actele de stare civilă ale solicitantului ( Buletin/ Carte Identitate, Certificat de Naştere şi/ sau Certificat de căsătorie )- (original);
 7. Livret militar (original);
 8. Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 9. Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 10. Adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original ( Anexa nr. 15 la norme );
 11. Adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original ( Anexa nr. 12 la norme , Anexa nr. 13 la norme , Anexa nr. 14 la norme );
 12. procura specială pentru mandatar - (original);
 13. Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 15. alte Acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Ghişeul 1, la parter
      Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2213520 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN