Casa Judeţeană de Pensii Argeş are următoarele atribuţii:
 • Înregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor şi a beneficiarilor de prestatii sociale, în condiţiile legii, pe baza codului personal de asigurări sociale;
 • Încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii;
 • Asigură colectarea şi evidenta contribuţiilor de asigurări sociale, conform legii;
 • Verifică modul de constituire, virare şi încasare a contribuţiei de asigurări sociale şi dispun, dupa caz, măsurile prevăzute de lege;
 • Desfăşoară activitatea de constatare şi recuperare a creanţelor bugetare, inclusiv prin executarea silită a acestora, potrivit legii;
 • Certifică stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului, în condiţiile legii;
 • Stabilesc cuantumul pensiilor şi al celorlalte drepturi de asigurări sociale individuale şi efectuează plata acestora, potrivit legii;
 • Stabilesc şi plătesc indemnizaţii lunare şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat, in conditiile legii;
 • Emit decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăresc recuperarea acestora, în condiţiile legii;
 • Îndrumă persoanele juridice si fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
 • Prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi, după caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
 • Asigură execuţia bugetară în profil teritorial şi organizează contabilitatea acesteia;
 • Realizează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;
 • Îndrumă şi controlează modul de acordare a concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii şi respectarea acestora;
 • Distribuie persoanelor indreptatite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
 • Rezolva contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competentelor legale;
 • Organizează şi desfasoara activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
 • Asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoresti, potrivit legii;
 • Numeşte conducerea şi asigură indrumarea si controlul activităţii caselor locale de pensii;
 • Întocmesc şi înaintează CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE, potrivit legislaţiei în vigoare, contul de execuţie al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizaţi;
 • Îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege, de statut ori stabilite de preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice .
 • PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

  INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

  Proiectul SIPOCA 35

  Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

  2213595 vizitari
  © 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN