AJUTOR DE DECES

A. CONDIŢII DE ACORDARE
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie:
 1. soţul supravieţuitor,
 2. copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
 3. părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atestă boala care l-a facut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.
Dreptul asiguraţilor la ajutor de deces nu este condiţionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare.
B. DOCUMENTELE NECESARE ŞI PLĂTITORII DE DREPTURI

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES SOŢ/SOŢIE

 1. Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces ;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, (original);
 4. Certificat de căsătorie, (original);
 5. Actul de identitate al solicitantului(CI/BI), (original);
 6. Facturi fiscale (original), şi anume: chitanţa în original emisă pe numele solicitantului de la preot sau de la sicriu sau declaraţie notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată.

ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES - FIU SAU FIICĂ

 1. Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces ;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, (original);
 4. Certificat de naştere fiu sau fiică, (original);
 5. Certificat de căsătorie, în copie în cazul în care solicită fiica, (original);
 6. Actul de identitate al solicitantului fiu/fiică (CI/BI), (original);
 7. Facturi fiscale (CI/BI), şi anume: chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original sau de la sicriu sau declaraţie notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată.

ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES MEMBRU DE FAMILIE - SOȚ SAU SOȚIE

 1. Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces ;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, (original);
 4. Certificat de căsătorie, (original);
 5. Actul de identitate al solicitantului(CI/BI), (original);
 6. Declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inmormantare, că nu realiza venituri și că la data decesului defunctul nu era salariat, nu primea pensie de STAT , CAP, MAPN, IOVR, MI si nu realiza venituri din activitati private;
 7. Facturi fiscale(copie și original), și anume: chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot sau chitanța emisă pe numele solicitantului de la sicriu, original

ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES - GINERE

 1. Cerere - tip pentru acordarea ajutorului de deces;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, (original);
 4. Certificat de nastere pentru fiică, (original);
 5. Certificat de căsătorie al ginerelui, (original);
 6. Actul de identitate al ginerelui(CI/BI), (original);
 7. Facturi fiscale (original) şi anume: chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original sau de la sicriu sau declarație notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată..

ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES - NORĂ:

 1. Cerere - tip pentru acordarea ajutorului de deces;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, (original);
 4. certificat de nastere pentru fiu, (original);
 5. Certificat de căsătorie al norei, ( original);
 6. Actul de identitate al norei(CI/BI), (original);
 7. Facturi fiscale (original) si anume:chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original sau de la sicriu sau declarație notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată;

ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES - ÎNTREŢINĂTOR

 1. Cerere - tip pentru acordarea ajutorului de decesș
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, (original);
 4. Actul de identitate al întreţinătorului,(CI/BI), ( original);
 5. Declaratie notarială pe propria răspundere din care să rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inmormântare și a fost unicul întreținător al defunctului (autentificata);
 6. Facturi fiscale (original) si anume:chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, original sau de la sicriu sau declarație notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată..

ACTE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITA FIICA SAU FIUL PENSIONAR PENTRU UN PĂRINTE (TATA/MAMA)

 1. Cerere - tip pentru acordarea ajutorului de deces;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, (original);
 4. Certificat de naștere fiu sau fiică, (original);
 5. Certificat de casătorie, (original);
 6. Actul de identitate(CI/BI), (original);
 7. Declaratie notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inmormantare, că nu realiza venituri și că la data decesului, defunctul nu era salariat, nu primea pensie de STAT, CAP, MAPN, IOVR, MI și nu realiza venituri din activități private;
 8. Facturi fiscale ( original) si anume:chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original de la sicriu.

ACTE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES, ÎN CAZUL ÎN CARE MAMA SAU TATĂL SUNT PENSIONARI PENTRU COPIII PROPRII, COPIII ADOPTAȚI, COPIII AFLAȚI ÎN PLASAMENT FAMILIAL SAU CEI ÎNCREDINTAȚI SPRE CREȘTEREA ȘI EDUCAREA FAMILIEI ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 18 ANI SAU DACĂ ISI CONTINUA STUDIILE, PANA LA TERMINAREA ACESTORA, FĂRĂ A DEPĂȘI VÂRSTA DE 26 DE ANI, PRECUM ȘI COPIII INCAPABILI DE MUNCĂ INDIFERENT DE VÂRSTĂ, DACĂ ȘI-AU PIERDUT CAPACITATEA DE MUNCA ÎNAINTEA VÂRSTELOR MENȚIONATE

 1. Cerere - tip pentru acordarea ajutorului de deces;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, (original);
 4. Certificat de naștere copil, (original);
 5. Actul de identitate(CI/BI), (original);
 6. Adeverința care să certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 si 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original);
 7. Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt și data ivirii acesteia în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani ;
 8. Declaratie notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormantare;
 9. Facturi fiscale (original) si anume:chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original de la sicriu.

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de către:

 1. Angajator, în cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 2. Instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 3. Casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaraţie sau contract de asigurare socială, respectiv al unui membru de familie al acestora.
Ajutorul de deces se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat. Ajutorul de deces se achită de un singur plătitor de drepturi de asigurări sociale, acesta având obligaţia ca după efectuarea plăţii să înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT ", data, semnatura şi stampila.
În cazul decesului pensionarului actele necesare obţinerii ajutorului de deces se depun la CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES, Serviciul PLATI PRESTATII
În cazul decesului asiguratului cu Declaraţie sau Contract de asigurare actele necesare obţinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeteană de Pensii Argeş, Serviciul Evidenţă Contribuabili şi Informatică
În cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar.
Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
C. MOD DE CALCUL ŞI PLATĂ

VALOAREA AJUTORULUI DE DECES ÎNCEPÂND CU 1 APRILIE 2001

ANUL
LUNA
VALOAREA AJUTORULUI DE DECES (lei)
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului
În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului
2024
1 ianuarie
7.567
3.784
2023
1 ianuarie
6.789
3.395
2022
1 ianuarie
6.095
3.048
2021
12 martie
5.380
2.690
1 ianuarie - 11 martie
5.429
2.715
2020
9 ianuarie
5.429
2.715
1 ianuarie - 8 ianuarie
5.163
2.582
2019
15 martie
5.163
2.582
1 ianuarie - 14 martie
4.162
.2081
2018
06 ianuarie
4.162
2.081
1 ianuarie - 05 ianuarie
3.131
1.566
2017
20 feb
3.131
2.081
1 ianuarie - 19 februarie
2.681
1.341
2016
20 februarie
2.681
1.341
2015
Ianuarie
2.415
1.208
2014
Ianuarie
2.298
1.149
2013
Ianuarie
2.223
1.112
2012
Ianuarie
2.117
1.059
2011
Ianuarie
2.022
1.011
2010
Ianuarie
1.836
918
2009
Ianuarie
1.702
851
2008
Ianuarie
1.550
775
2007
Ianuarie
1.270
635
2006
Ianuarie
1.077
538
2005
Iulie
940
470
2005
Ianuarie
9.400.000
4.700.000
2004
Ianuarie
7.682.000
3.841.000
2003
Ianuarie
6.962000
3.481.000
2002
Ianuarie
5.582.000
2.791.000
2001
Aprilie
4.500.000
2.250.000

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2213547 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN