PRECIZĂRI PRIVIND DECLARAREA ŞI PLATA CONTRIBUŢIILOR INDIVIDUALE DE ASIGURĂRI SOCIALE PREVAZUTE DE OUG 58/2010

 • Persoanele fizice care realizează venituri de natură profesională, pentru care, potrivit OUG 58/2010, se datorează şi se plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, şi beneficiază de prestaţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj, corespunzătoare veniturilor de natură profesională revine plătitorului de venit.
 • Plătitorii de venit au obligaţia de a depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesională, câte o declaraţie privind evidenţă nominală a persoanelor care realizează venituri de natura profesionala altele decât cele de natură salarială.
 • Contribuţiile individuale de asigurări sociale calculate şi reţinute de plătitorii de venit se declară la organele fiscale competente cu formularul 102 - „Declaratie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”. Contribuţiile individuale de asigurări se plătesc in contul unic 55.02 „disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”. Aceste prevederi nu modifica modalitatea de declarare a persoanelor asigurate prin declaratia privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, respectiv depunerea acestor declaraţii la casele teritoriale de pensii, în a cărora rază îşi are sediul plîtitorul de venit.
 • CONTRACTUL DE ASIGURARE SOCIALĂ

  Contractul de asigurare socială este un contract voluntar încheiat între persoanele fizice şi casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calcului acestei categorii de pensie. Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau după caz, mandatarul acesteia mandatat prin procura specială şi casa teritorială de pensii competentă în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. Contractul de asigurare socială se încheie în forma scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.
  Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială în condiţiile prezentei legi, orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.
  ACTELE NECESARE
 • Contractul de asigurare sociala(anexa 3 - 2 exemplare)
 • Copie BI sau CI
 • Dosar de incopciat
 • Declaraţie pe propie răspundere (cum ca persoana care doreşte să se asigure nu este salariată, nu este somera, nu este pensionară sau nu este asigurată într-un alt sistem de asigurări sociale)
 • Contractul de asigurare socială se încheie la Casa Judeţeana de Pensii Argeş
  Serviciul Evidenţă Contribuabili şi Informatică ,
  În cazul în care intervin modificări asupra elementelor din contractul de asigurare (nume, venit asigurat, adresa, act identitate) este obligatorie încheierea unui Act adiţional () Anexa 6
  Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
  CONTRIBUŢIA
  Se calculează ca procent de 25% din venitul asigurat. Venitul asigurat este cel înscris în contractul de asigurare şi are o valoare minima de 2.080 lei - contribuţia minimă din 01.01.2019 - 520 lei. Venitul minim asigurat reprezintă salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Venitul asigurat se poate modifica pe baza unui act adiţional completat de persoana asigurată.
  Plata acestei contribuţii se face lunar de către persoana asigurată sau, în numele lor, de către orice altă persoană la sediul nostru sau în contul deschis de către Casa Judeţeană de Pensii la Trezoreria Aegeş prin virament bancar sau mandat poştal:

  RO88TREZ40622210304xxxxx

  Plata se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni. Termenul de plată al contribuţiei este: 25 ale lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia. Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termen generează plata unor dobanzi şi penalităţi de întarziere , potrivit legii . Perioada pentru care s-a datorat şi achitat contribuţii de asigurări sociale constituie stagiu de cotizare care poate fi valorificat doar la obţinerea unei pensii de limită de vârstă.
  REZILIEREA
  Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa asiguratului sau a Casei Teritoriale de Pensii în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive . În acest caz, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.
  BENEFICII
  Persoana asigurată cu contract de asigurare poate beneficia de:
 • Pensie de limită de vârstă
 • Bilete de tratament balnear
 • Ajutor deces
 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informaţii de interes public
  Anunţuri pentru cetăţeni
  Informatii utile

  1338071 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN