Asiguraţi

      Asiguratii sunt persoane fizice asigurate in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in conditiile legii.
      Asiguratii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania.
      Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform legii.

 

  Asiguraţi obligatoriu, prin efectul legii

      Asiguratii obligatoriu in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale sunt cei care se regasesc in Legea nr. 263/2010. Evidenta acestora se realizeaza de catre Casa Judeteana de Pensii Arges prin:

 • declaratii privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat
 • declaratii de asigurare sociala

   

  Asiguraţi facultativ, cu contract de asigurare sociala

        Se pot asigura în sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, în conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1) si care doresc sa isi completeze venitul asigurat, precum si persoanele care nu se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1).

   

  Asigurati obligatoriu, cu declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS

        In sistemul public de asigurari sociale sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

  1. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;
  2. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;
  3. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.

        Pentru aceasta categorie de asigurati angajatorii sunt obligati sa depuna lunar declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat (anexa 1.1 si anexa 1.2.), pana la data stabilita de catre casa judeteana de pensii, dar nu mai tarziu de data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara.

        Nedepunerea la termenele stabilite a declaratiilor nominale se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei, conform art. 148 si art. 149, lit. b din Legea nr. 263/2010.

        In situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor nominale, indiferent de motivele care au cauzat producerea acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se determina stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, angajatorii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri au obligatia sa depuna o declaratie rectificativa privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, denumita in continuare declaratie rectificativa, la casa teritoriala de pensii unde a fost depusa si declaratia nominala pe care o modifica.
        Declaratia nominala si declaratia rectificativa au regimul juridic al unor declaratii pe propria raspundere.
        Pentru perioadele ulterioare datei de 1 august 2007, se pot depune declaratii rectificative numai in urmatoarele situatii:
        a) au intervenit modificari cu privire la elementele de identificare a asiguratului: nume, prenume, cod numeric personal;
        b) au intervenit modificari ale datelor pe baza carora se determina stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, cum ar fi: numarul zilelor lucrate in cadrul lunii de referinta; numarul zilelor de indemnizatii;
        c) a fost omisa inscrierea unui/unor asigurat/asigurati;
        d) asiguratul/asiguratii a/au fost inregistrat/inregistrati fara temei si este necesara anularea respectivei inregistrari.
        Pentru situatiile in care au intervenit modificari cu privire la veniturile inscrise in declaratia nominala, prin acordarea retroactiva a unor drepturi banesti asupra carora se datoreaza contributie, nu se depune declaratie rectificativa. Aceste venituri se includ in baza de calcul a lunii in care aceste drepturi se achita. Fac exceptie situatiile in care drepturile banesti in cauza au fost acordate in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, precum si situatiile in care prin astfel de hotarari se dispune reincadrarea in munca a unor persoane, cazuri pentru care se intocmesc declaratii rectificative corespunzatoare fiecarei luni.
        La depunerea la casa teritoriala de pensii a declaratiilor rectificative, acestea vor fi insotite de o nota justificativa intocmita de angajator, semnata de conducatorul unitatii, prin care se motiveaza necesitatea efectuarii rectificarilor, si de copia documentului legal care sta la baza acestora.

         Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS se depune la Casa Judeţeana de Pensii Argeş
        Serviciul Evidenţă Contribuabili,
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

   

  Asigurati obligatoriu, cu declaratie de asigurare sociala

        In sistemul public de asigurari sociale sunt asigurate obligatoriu:

  1. persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
   1. asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
   2. administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;
   3. membri ai asociatiei familiale;
   4. persoane autorizate sa desfasoare activitati independente, respectiv:
    • expert contabil;
    • contabil autorizat;
    • consultant de plasament in valori mobiliare;
    • medic;
    • farmacist;
    • medic veterinar;
    • psiholog cu drept de libera practica;
    • notar public;
    • auditor financiar;
    • practician in reorganizare si lichidare;
    • persoane autorizate sa realizeze si sa verifice lucrarile de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;
    • expert tehnic;
    • urbanist;
    • restaurator;
    • persoane autorizate sa furnizeze servicii publice conexe actului medical;
    • consilier in proprietate industriala;
    • expert criminalist;
    • executor judecatoresc;
    • arhitect;
    • traducator autorizat;
    • consultant fiscal;
    • broker;
    • oricare alte persoane care realizeaza venituri din practicarea unor profesii reglementate, desfasurata in mod independent, in conditiile legii, precum si persoanele care realizeaza venituri din practicarea unei meserii.
   5. persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
   6. alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;
  2. persoanele care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute la alineatul de mai sus.

        Aceste persoane sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare (anexa nr.4) la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului, in termen de 30 de zile de la incadrarea in situatiile mentionate anterior. Sunt exceptate de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii prevazute de Legea nr.19/2000 sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 5, alin. 1, punctele I, II si III.

        Actele necesare:

        

 • asociat unic,asociati,comanditari, actionari
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie BI sau CI
  3. copie statut, cod fiscal, certificat de inmatriculare
  4. dosar de incopciat
  5. carnet de munca
 • persoane fizica autorizate sa desfasoare activitati independente /asociatii familiale (decret- lege 54/1990)
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie BI sau CI
  3. copie autorizatie
  4. dosar de incopciat
  5. carnet de munca
 • medici
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie BI sau CI
  3. autorizatie de practica medicala eliberata de ministerul sanatatii, directia sanitara a judetului
  4. certificat de acreditare conform legii 145/1992
  5. dovada eliberata de DGFPCFS-directia administrarii veniturilor publice ca exista in evidentele fiscale ca liber profesionist
  6. certificat de inregistrare eliberat de directia de sanatate publica
  7. certificat de inregistrare fiscala
  8. dosar de incopciat
  9. carnet de munca
 • notari
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie BI sau CI
  3. certificat de inmatriculare
  4. certificat eliberat de curtea de apel Piteşti
  5. ordin eliberat de ministerul de justie
  6. dosar de incopciat
  7. carnet de munca
 • medici veterinari
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie b.i.
  3. cod fiscal
  4. atestat
  5. aviz special de la directia sanitara
  6. adresa de la directia sanitar veterinara
  7. dosar de incopciat
  8. carnet de munca
 • executori judecatoresti
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie b.i.
  3. certificat privind activitatea executorilor judecatoresti
  4. aviz de confirmare a activitatii
  5. ordin 685/c cu anexa 1
  6. dosar de incopciat
  7. carnet de munca
 • administratori sau manageri care au incheiat contracte de administrare sau management
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie b.i.
  3. contract de administrare sau management
  4. dosar de incopciat
  5. carnet de munca

        Nedepunerea declarartiei de asigurare se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 600 lei, conform art. 149, lit. a din Legea nr. 19/2000.
        Contributia de asigurari sociale se plateste pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs, in caz contrar calculandu-se majorari de intarziere pentru fiecare zi calendaristica, pana la data platii inclusiv.
        
        Pentru anul 2008 cota de contributie de asigurari sociale stabilita este de 29% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii - RO62TREZ52122210304XXXXX.
        
        Venitul lunar asigurat pentru perioada 1 ianuarie - 1 august 2007 nu poate fi mai mic de 318 lei si mai mare de 6.350 lei.
        Cota de contributie de asigurari sociale stabilita pentru anul in curs este de 29% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii - RO62TREZ52122210304XXXXX.
        Potrivit Legii nr. 380/2005 a bugetului asigurarilor sociale de stat, venitul lunar asigurat pentru anul 2006 nu poate fi mai mic de 269 lei si mai mare de 5.385 lei.
        Cota de contributie de asigurari sociale stabilita pentru anul in curs este de 29,25% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii - RO62TREZ52122210304XXXXX.
        Potrivit Legii nr. 512/2004 a bugetului asigurarilor sociale de stat, venitul lunar asigurat pentru anul 2005 nu poate fi mai mic de 2.302.750 lei si mai mare de 46.055.000 lei.
        Cota de contributie de asigurari sociale stabilita pentru anul 2005 este de 31,5 % si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii - RO62TREZ52122210304XXXXX.
        In cazul in care intervin modificari asupra elementelor din declaratia de asigurare (nume, venit asigurat, adresa, act identitate) este obligatorie incheierea unei Comunicari de modificare (anexa 5), in termen de 30 de zile de la modificare.

        Daca persoana asigurata nu se mai incadreaza in una din situatiile prevazute pentru asigurarea obligatorie trebuie sa depuna Solicitarea de retragere (anexa 7) in termen de 30 de zile, insotita de unul din documentele justificative:

  • radiere din Registrul Oficiului Comertului
  • contract de administrare sau management expirat
  • incetarea calitatii de membru a asociatiei familiale
  • acte emise de Administratia Financiara sau Primarie
  • expirarea autorizatiei de desfasurare a unei activitati independente
  • faliment
  • contract individual de munca.

         Declaraţia de asigurare socială se depune la Casa Judeţeana de Pensii Argeş
        Serviciul Evidenţă Contribuabili,
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

   

  Asiguraţi facultativ, cu contract de asigurare sociala

        Se pot asigura în sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, în conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1) si care doresc sa isi completeze venitul asigurat, precum si persoanele care nu se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1).

        Actele necesare:

  1. Contractul de asigurare sociala (anexa 3 - 2 exemplare)
  2. copie BI sau CI
  3. dosar de incopciat
  4. carnet de munca

        Contributia de asigurari sociale se plateste pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs, in caz contrar calculandu-se majorari pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, pana la data platii inclusiv.
        
        Pentru anul 2008 cota de contributie de asigurari sociale stabilita este de 29% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii - RO62TREZ52122210304XXXXX.
        
        Venitul lunar asigurat pentru perioada 1 ianuarie - 1 august 2007 nu poate fi mai mic de 318 lei si mai mare de 6.350 lei.
        Cota de contributie de asigurari sociale stabilita pentru anul in curs este de 29% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii - RO62TREZ52122210304XXXXX.
        
        Venitul lunar asigurat pentru anul 2006 nu poate fi mai mic de 269 lei si mai mare de 5.385 lei.
        Cota de contributie de asigurari sociale stabilita pentru anul in curs este de 29,25% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii - RO62TREZ52122210304XXXXX.
        
        Venitul lunar asigurat pentru anul 2005 nu poate fi mai mic de 2.302.750 lei si mai mare de 46.055.000 lei.
        Cota de contributie de asigurari sociale stabilita pentru anul 2005 este de 31,5% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii - RO62TREZ52122210304XXXXX.
        
        In cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare (nume, venit asigurat, adresa, act identitate) este obligatorie incheierea unui Act aditional (anexa 6), in termen de 30 de zile de la modificare.

         Contractul de asigurare socială se încheie la Casa Judeţeana de Pensii Argeş
        Serviciul Evidenţă Contribuabili,
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
    

 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informatii de interes public
  Informatii utile

  1302803 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN