Casa Judeteana de Pensii Arges are urmatoarele atributii:
Inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor si a beneficiarilor de prestatii sociale, in conditiile legii, pe baza codului personal de asigurari sociale;
Incheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;
Asigura colectarea si evidenta contributiilor de asigurari sociale, conform legii;
Verifica modul de constituire, virare si incasare a contributiei de asigurari sociale si dispun, dupa caz, masurile prevazute de lege;
Desfasoara activitatea de constatare si recuperare a creantelor bugetare, inclusiv prin executarea silita a acestora, potrivit legii;
Certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;
Stabilesc cuantumul pensiilor si al celorlalte drepturi de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
Stabilesc si platesc indemnizatii lunare si alte drepturi prevazute in legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;
Emit decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, in conditiile legii;
Indruma persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementarile privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
Prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
Asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;
  realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
Indruma si controleaza modul de acordare a concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii si respectarea acestora;
Distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
Rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
  organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
Asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii;
Numesc conducerea si asigura indrumarea si controlul activitatii caselor locale de pensii;
Intocmesc si inainteaza CNPP, potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;
Indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, de statut ori stabilite de presedintele CNPP .

 

 

Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
*******************

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public
Anunţuri pentru cetăţeni
Informatii utile

1338095 vizitări
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN